Księga znaku oraz logo
Ząbkowickiego Centrum Kultury i TurystykiZnak graficzny (logo) umieszczany jest na materiałach informacyjnych i promocyjnych przygotowanych przez Ząbkowickie Centrum Kultury i Turystyki oraz podległe mu jednostki, szczególnie w obszarze kultury, turystyki i ngo.

Od 1 stycznia 2021 r. wprowadza się obowiązek stosowania nowego wzoru zgodnie z instrukcją Księgi Znaku znajdującej się do pobrania. L
ogo ZCKiT używane m.in. na:materiałach reklamowych (broszurach, ulotkach, plakatach), materiałach audiowizualnych i multimedialnych, gadżetach.

Zalecane jest stosowanie logo również we wszystkich materiałach informacyjnych i działaniach promocyjnych, które realizowane są przy współudziale z ZCKiT. Szczególnie dotyczy to realizowanych zadań wspieranych ze środków budżetu ZCKiT oraz przedsięwzięć i projektów współorganizowanych z ZCKiT.

Logo udostępniane jest bezpłatnie. Umieszczane musi być zgodnie ze wzorem.

Logo Ząbkowickiego Centrum Kultury i Turystyki w Ząbkowicach Śląskich jest wyłączną własnością i przedmiotem majątkowych praw autorskich ZCKiT. W myśl cytowanych przepisów ZCKiT jako autorowi przysługuje wyłączne prawo do korzystania z utworu / logotypu / i rozporządzania nim na wszystkich polach eksploatacji i podlega z tego tytułu ochronie prawnej. Zasady posługiwania się logotypem ZCKiT przez podmioty zewnętrzne / Beneficjentów / zostały określone w Księdze Znaku.